267

Адын, савсем адын…
адын, савсем адын
адын, савсем адын!
АДЫН, САВСЕМ АДЫН!!! -)

This entry was posted in Личный Блог. Bookmark the permalink.

Leave a Reply